Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

ΤΑ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ! (Ψαλμός 44, 10 - 18)


 
 

ΤΑ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ!


Αναιρούν κάθε ισχυρισμό όσων αιρετικών άδικα την πολεμούν.
Είναι λόγια γραμμένα προς τον Βασιλέα των πάντων, για την Παναγία μας αλλά και για κάθε ψυχή – νύμφη του Βασιλέως που επιθυμεί να ακολουθήσει τα βήματα της Παναγίας μας στην υπηρεσία της Αγάπης Εκείνου!

Διαβάστε ολόκληρο τον Ψαλμό 44, ιδιαίτερα του στίχους 10-18:


ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
…Στα δεξιά σου μεγαλοπρεπής στάθηκε η βασίλισσα, στολισμένη και φέρουσα φόρεμα υφασμένο με χρυσές κλωστές και ποικίλα κεντήματα και χρώματα.
Συ, ω μελλόνυμφος κόρη, άκουσε την συμβουλή μου. Κλίνε το αυτί σου, ώστε να ακούει με προσοχή και να δέχεται τις εντολές Του και λησμόνησε εντελώς τον λαό, στον οποίον μέχρι τώρα ανήκες, και αυτόν ακόμη τον πατρικό σου οίκο.
Τότε ο Βασιλεύς Νυμφίος σου θα αγαπήσει το κάλλος σου. Επειδή όμως αυτός είναι και ο Κύριος σου, θα προσκυνήσεις Αυτόν.
Η περίφημος και πλουσιότατη Τύρος θα αποστείλει, τιμής ένεκεν, πολλά δώρα.
Οι πλούσιοι άρχοντες των λαών θα ζητούν ικετευτικώς, σαν σε λιτανεία, την εύνοια του προσώπου σου.
Όλη η δόξα της νύμφης, η οποία είναι θυγατέρα του Βασιλιά, προέρχεται από τον πλούσιο εσωτερικό στολισμό της αρετής και των πνευματικών της χαρίτων. Με κροσσωτό χρυσοκέντητο ένδυμα είναι περιβεβλημένη και στολισμένη.
Θα προσαχθούν στον βασιλέα παρθένοι, οι οποίες θα ακολουθούν οπίσω από αυτήν ως τιμητική της συνοδεία. Οι φίλες της, που την συνοδεύουν, θα προσαχθούν εις σε τον Βασιλέα και Νυμφίο.
Ούτως αι δύο μεγαλοπρεπείς πομπές, νυμφίου και νύμφης, θα προχωρούν με χαρά και αγαλλίαση και θα φθάσουν στο ανάκτορο του βασιλέως Νυμφίου.
Ω Βασίλισσα, αντί των προγόνων σου τους οποίους εγκατέλειψες και αρνήθηκες, θα είναι τώρα εις την θέση αυτών τα τέκνα σου, τα οποία γεννήθηκαν από τον πνευματικόν σου γάμο με τον Νυμφίο Χριστό. Θα αναδείξεις και θα καταστήσεις αυτούς άρχοντες σε ολόκληρη την γη.
Θα μνημονεύω και θα διαλαλώ το Όνομα σου εις τας γενεάς των γενεών. Δια τούτο λαοί και φυλές διάφοροι θα σε υμνολογούν ακαταπαύστως στον αιώνα του αιώνος.

 ΚΕΙΜΕΝΟ:
…Παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη.
ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου·
καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου, ὅτι αὐτός ἐστι Κύριός σου, καὶ προσκυνήσεις αὐτῷ. καὶ θυγάτηρ Τύρου ἐν δώροις· τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ.
πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως ἔσωθεν, ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη, πεποικιλμένη.
ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι·
ἀντὶ τῶν πατέρων σου ἐγενήθησάν σοι υἱοί· καταστήσεις αὐτοὺς ἄρχοντας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ· διὰ τοῦτο λαοὶ ἐξομολογήσονταί σοι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.


(Ψαλμ. 44, στ. 10 – 18)